• (61) 226 13 40
Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych

Tworzenie centrów dystrybucyjnych produktów rolnych i żywności (KPO)

A1.4.1. Wsparcie w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje na przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury służącej do przechowywania i dystrybucji produktów rolnych oraz żywności.

Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych (KPO)  – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw z całej Polski prowadzących działalność w zakresie sprzedaży hurtowej lub usługowego przechowywania produktów rolnych oraz wybranych artykułów żywnościowych:

 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu
 • 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych
 • 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru
 • 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej przypraw
 • 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy wyłącznie usługowego zamrażania lub przechowywania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury
 • 52.24.A, 52.24.B, 52.24.C Przeładunek towarów – dotyczy wyłącznie załadunku, rozładunku i przeładunku towarów wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe
 • 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem – dotyczy wyłącznie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych (KPO) – na co?

Na budowę lub modernizację tzw. centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych. Wsparcie udzielane będzie na przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury służącej do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku i przygotowania do sprzedaży produktów.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na:

 • budowę, rozbudowę, remont budynków,
 • zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń,
 • zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów,
 • zakup oprogramowania komputerowego np. do zarządzania procesami logistycznymi.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty poniesione przez Wnioskodawcę od dnia 1 lutego 2020 r. oraz planowane do poniesienia po złożeniu wniosku o udzielenie wsparcia. Aby otrzymać refundację kosztów już poniesionych przedsięwzięcie jako całość musi jednak pozostać niezakończone. Przykładowo przedsiębiorca może być w trakcie budowy nowego centrum dystrybucyjnego i ubiegać się o refundację części już poniesionych kosztów dotyczących zrealizowanych prac budowlanych.

Jakie są kluczowe wymagania?

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży hurtowej produktów rolnych lub wybranych artykułów żywnościowych zgodnie z wykazem powyżej (PKD).

Objęte wsparciem budynki, maszyny i urządzenia lub środki transportu nie mogą być wykorzystywane na potrzeby działalności w zakresie przetwarzania.

Projekt musi zostać zakończony najpóźniej do dnia 31 października 2025 r.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie do 50% kosztów netto inwestycji.

Przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie o wartości maksymalnie 15 mln PLN netto.

Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych – kiedy?

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 r.

Preferencje

 • przedsięwzięcie dotyczy wprowadzenia do obrotu żywności ekologicznej potwierdzonej certyfikatem wydanym przed dniem 1 stycznia 2023 r.
 • przedsięwzięcie jest realizowane przez wnioskodawcę, który nie złożył wniosku o wsparcie w ramach części nr 1 inwestycji A1.4.1 KPO w zakresie pomocy na inwestycje dla przetwórstwa rolno-spożywczego
 • przedsięwzięcie realizowane przez spółdzielnie, uznane organizacje producentów rolnych
 • przedsięwzięcie uwzględnia zakup technologii informacyjno-komunikacyjnych np. do zarządzania procesami logistycznymi

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach instrumentu A1.4.1. Wsparcie w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy