• (61) 226 13 40

10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw (śląskie)

Działanie ‘10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw’ to instrument wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oferujący bezzwrotne dotacje dla firm ze Śląska na inwestycje polegające na zagospodarowaniu terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych.

10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i dużych przedsiębiorstw z województwa śląskiego, z wyłączeniem podregionu częstochowskiego (wyłączenie: m. Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski).

10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw – na co?

Wsparciem objęte zostaną inwestycje polegające na zagospodarowaniu terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne, edukacyjne. Infrastruktura powstała w wyniku projektu ma być udostępniania na warunkach rynkowych (Wnioskodawca nie może prowadzić na niej własnej działalności produkcyjnej). Wsparcie będzie udzielane w szczególności na prowadzenie robót budowlanych i nabycie materiałów budowlanych, nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jakie są kluczowe wymagania?

 • Realizacja projektu na obszarach górniczych objętych planem transformacji: województwo śląskie z wyłączeniem podregionu częstochowskiego (wyłączenie: m. Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski).
 • Tereny nie będą mogły być przeznaczone na działalność produkcyjną Wnioskodawcy. Infrastruktura powstała w wyniku projektu ma być udostępniania na warunkach rynkowych, co wyklucza, żeby Wnioskodawca prowadził na niej własną działalność produkcyjną.
 • Prawo do dysponowania nieruchomością, w której ma być zlokalizowany projekt.
 • Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy, wynosi 10 mln PLN.
 • Od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu dwóch lat.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

Minimalna wartość dotacji: 10 mln PLN.

PREFERENCJE

 • zagospodarowanie terenu powyżej 1 ha
 • miejsce realizacji w gminach wchodzących w skład OSI
 • infrastruktura będzie udostępniana organizacjom pożytku publicznego, podmiotom działającym w obszarze kultury, sportu i rekreacji
 • Wnioskodawca załączy do wniosku o dofinansowanie prawomocne i aktualne pozwolenie na budowę
 • inwestycje w rozwiązania proekologiczne (np. instalacje OZE, gospodarka odpadami)
 • utworzenie nowych miejsc pracy

10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od stycznia do lutego 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 20 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy

FINANSOWANIE EKOINWESTYCJI Z ECDF DOTACJE

Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 ECDF Dotacje poszerzyło ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na realizację „zielonych” inwestycji dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

 • dotacji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • dofinansowania dla przemysłu energochłonnego,
 • Kredytu Ekologicznego (BGK) oraz innych produktów dotacyjnych i pożyczkowych współfinansujących przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji, OZE (fotowoltaika, pompy ciepła), efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Świadczymy także wsparcie w przeprowadzeniu wymaganych audytów energetycznych, termomodernizacyjnych.

Dowiedz się więcej:
Marcin Kurzępa,
Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE
tel. 784 091 849
e-mail: m.kurzepa@ecdf.pl