Prężny rozwój naszej działalności, powiększający się wraz z nią zespół pracowników, grono klientów i partnerów biznesowych naturalnie przekładało się z każdym rokiem na wzrost intensywności powiązań z podmiotami z otoczenia ECDF. Świadomi tych zależności zdecydowaliśmy się na wnikliwą analizę potrzeb naszych interesariuszy i ustandaryzowanie działań na ich rzecz. Dzięki wsparciu ze Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej na projekt „Wdrożenie rozwiązań w zakresie CSR w firmie ECDF Sp. z o.o. Sp. k., w 3 obszarach tematycznych” opracowaliśmy strategię CSR oraz zrealizowaliśmy szereg działań z nią związanych w tym m.in. stworzenie poniższej strony internetowej czy przygotowanie newslettera do pracowników poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Nasze działania z CSR realizujemy w trzech obszarach

 

  • Relacje z pracownikami

    To pracownicy tworzą sukces naszej firmy. Jako odpowiedzialny pracodawca dbamy o zapewnienie im jak najlepszych warunków do rozwoju i utrzymania równowagi w życiu prywatnym i zawodowym.

  • Zaangażowanie społeczne

    Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia doradczego wspieramy start młodych ludzi w biznesie i działamy na rzecz szerzenia idei przedsiębiorczości. Podejmujemy również działania charytatywne wspomagając osoby będące w trudnej sytuacji życiowej.

  • Środowisko naturalne

    Naszą działalność pragniemy prowadzić z poszanowaniem środowiska naturalnego. Dlatego w ECDF wdrażamy zasady, mające na celu ograniczenie zużycia papieru, wody, energii i ciepła, jak również promujemy postawy proekologiczne wśród pracowników i naszych partnerów biznesowych.

 

Misja i wizja

Wizja

Grupa ECDF liderem rynku usług świadczonych dla MŚP wyprzedzającym potrzeby klientów w oparciu o autorską kulturę innowacji (AKI).

Misja

Naszą największą wartością są ludzie. Poprzez ich zaangażowanie tworzymy nowoczesną, rodzinną grupę doradczą specjalizującą się w obsłudze MŚP. Stale rozwijamy się z poszanowaniem zasad CSR, by jeszcze lepiej wspierać naszych klientów w osiąganiu ich celów biznesowych.

 

Interesariusze

W ramach opracowywania strategii CSR została stworzona mapa interesariuszy, która pokazuje jak w swoich działaniach firma wchodzi w relacje z rozmaitymi innymi osobami i podmiotami. Zidentyfikowanych interesariuszy ECDF podzielono na 3 grupy uszeregowane pod względem intensywności wzajemnych zależności.

 

 

Relacje z pracownikami

Za każdą firmą stoi człowiek. Opierając swoją działalność na doradztwie biznesowym zawsze stawialiśmy w centrum ludzi – klientów, partnerów biznesowych, a przede wszystkim naszych pracowników. To właśnie doświadczony i zaangażowany zespół ekspertów stanowi podstawę funkcjonowania ECDF i jest źródłem jego skuteczności.

Jako odpowiedzialny pracodawca dążymy do zapewnienia pracownikom najlepszych warunków do podnoszenia kwalifikacji, swobodnego dialogu, a także pozwalające na zachowanie równowagi życiowej i rozwój pasji po pracy. W realizacji tych celów skupiamy się na wdrażaniu rozwiązań w czterech obszarach.

 

Work-life balance

Idea work-life balance zakłada utrzymanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Jej osiągnięcie zapewnia samorealizację pracownika pozwalającą mu na zwiększenie satysfakcji z życia.

Aby umożliwić harmonijne łączenie pracy ze sprawami osobistymi i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu podejmujemy działania zmierzające do stworzenia skoordynowanych standardów w zakresie work-life balance, w tym:

 

Rozwój

Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w firmie to jeden z najważniejszych czynników przy wyborze pracodawcy. W ECDF przykładamy ogromną wagę do zapewnienia jasnej ścieżki rozwoju kariery, wyboru rodzaju pracy zgodnej z zainteresowaniami i umiejętnościami, a także warunków do stałego uczenia się i wymiany wiedzy. Realizujemy to poprzez następujące działania.

 

Integracja

Pozytywna atmosfera, koleżeńskie relacje wewnątrz firmy, a także przyjazne i pomocne nastawienie pracowników do nowych osób w organizacji to ogromna wartość w ECDF. Staramy się ją utrzymywać poprzez intensywne działania, w tym organizację wspólnych, firmowych imprez integracyjnych, celebrację świąt, urodzin, narodzin dzieci pracowników, niwelowanie dystansu pomiędzy przełożonymi a pracownikami podległymi poprzez przyjęcie nieformalnych form komunikacji, promowanie postaw pomocy międzypracowniczej – zarówno w obszarze firmy, jak i poza nią.

Rodzina

Od początków naszej działalności kładziemy szczególny nacisk na pielęgnowanie wartości rodzinnych. Przejawia się to w dużym stopniu w działaniach na rzecz pracowników posiadających bądź zakładających rodzinę. Zapewniamy im możliwość indywidualnego dostosowania formy i rozkładu pracy do zobowiązań wynikających z zaangażowania w opiekę nad dziećmi. Do organizowanych imprez integracyjnych chętnie włączamy rodziny pracowników, urządzając również specjalne wydarzenia z myślą o nich np. Dzień Dziecka, Mikołajki.

 

Nasze działania prorodzinne zostały docenione m.in. przez kapitułę konkursu „Dobre Praktyki Pracodawców" w roku 2013, która wybrała najlepsze firmy biorące udział w kampanii „Etat Tata. Lubię to!".

 

Zaangażowanie społeczne

Firma ECDF pragnie prowadzić aktywną działalność nie tylko na polu komercyjnym, ale również społecznym i charytatywnym. Nasza rozległa wiedza i doświadczenie w biznesie, posiadane zasoby i zaangażowani pracownicy pomagają nam we wspieraniu i organizowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju biznesu oraz akcji dobroczynnych.

 

 

 

Środowisko naturalne

Działalność każdej firmy, bez względu na jej rodzaj, rozmiar czy branżę, w której funkcjonuje, oddziałuje na środowisko naturalne. W związku z tym powinna podejmować inicjatywy mające na celu ograniczenie szkodliwości tego wpływu. ECDF wdraża rozwiązania w dwóch obszarach związanych z ochroną środowiska – działań ekologicznych i edukacji ekologicznej.

 

 


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej